Facebook YouTube Instagram Twitter

Kalendarz

 

BIP

Muzeum

Statut Muzeum Miasta ŁodziI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Muzeum Miasta Łodzi zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz.987), zwanej dalej ustawą o muzeach;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337), zwanej dalej ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. Siedzibą Muzeum jest Miasto Łódź.

§ 4. 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź.
2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Łodzi.

§5. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem
KS.V. 0111/a/RIK/27/94 prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

II. CELE I ZADANIA MUZEUM

§ 6.1 Muzeum jest instytucją kultury, do której zadań należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków z zakresu sztuki, historii, kultury, numizmatyki, ikonografii i przedmiotów kultury materialnej dotyczących różnych okresów rozwoju Miasta Łodzi.
2. Muzeum organizuje badania i ekspedycje naukowe, prowadzi działalność edukacyjną, popiera i prowadzi działalność artystyczną i upowszechniającą kulturę.

§ 7 . 1.  Zakres działania Muzeum obejmuje w szczególności:
1)  gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum oraz zapewniania właściwych warunków ich ekspozycji dla zwiedzających;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych oraz archiwizowanie materiałów dotyczących wszelkich wydarzeń muzealnych;
3) uzupełnianie zbiorów przez nowe nabytki uzyskane drogą zakupów, darowizn od osób prywatnych i przekazów od instytucji oraz zapisów;
4) przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo
i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
5) zabezpieczanie i konserwowanie zbiorów, materiałów dokumentacyjnych
i ikonograficznych;
6) prowadzenie prac badawczych i naukowych;
7) organizowanie wystaw stałych i czasowych (ew. objazdowych) oraz współpraca
z zainteresowanymi ośrodkami zagranicznymi;
8) prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej;
9) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;
10) publikowanie katalogów, przewodników wystaw oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności;
11) organizowanie imprez artystycznych w ramach działalności impresaryjnej.

2. W celu realizacji tych zdań i zgodnie z profilem swoich zbiorów i działalności, Muzeum współdziała i współpracuje z odpowiednimi instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami, związkami twórczymi i fundacjami o podobnych celach w kraju
i poza granicami kraju.

III. ORGANIZACJA MUZEUM

§ 8. Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora,
po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Łodzi oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 9. 1. Organem zarządzającym Muzeum jest dyrektor, który kieruje całokształtem działalności Muzeum, zarządza mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny oraz reprezentuje Muzeum na zewnątrz.

2. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łodzi w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora ds. programowo-merytorycznych i zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych.

4. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łodzi, na wniosek dyrektora Muzeum.

V. RADA MUZEUM

§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej „Radą”, której członków
w liczbie 11 osób powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łodzi spośród kandydatów wskazanych zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o muzeach.

2. Rada uchwala regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady.

3. Rada działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA MUZEUM

§ 11. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, ustalonego przez dyrektora Muzeum z zachowaniem wysokości  dotacji z budżetu organizatora.

2. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013. poz. 885,938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532).
3. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Prezydent Miasta Łodzi lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta Łodzi.

4. Wyboru biegłego rewidenta, badającego sprawozdanie finansowe Muzeum, dokonuje Prezydent Miasta Łodzi.

§12. 1. Źródłami finasowania działalności Muzeum są:
1) dotacje podmiotowe;
2) dotacje celowe na realizację zadań i programów;
3) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
4) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
5) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
6) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł .


§ 13. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością statutową.

2. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności podstawowej.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie:
1) najmu, dzierżawy i udostępniania pomieszczeń i terenu będących w dyspozycji Muzeum;
2) produkcji i sprzedaży wydawnictw i pamiątek, wyrobów będących wytworem działalności twórczej i artystycznej oraz przyjętych w komis;
3) udostępniania posiadanych muzealiów z zachowaniem praw autorskich do celów wydawniczych, filmowych, fotograficznych;
4) prowadzenia usług edukacyjnych;
5) wynajmu sprzętu wystawienniczego;
6) organizacji konferencji i sympozjów;
7) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
8) organizowania sesji fotograficznych i filmowych;
9) wypożyczania czasowych wystaw edukacyjnych;
10) usług technicznych, fotograficznych i transportowych  w oparciu o posiadane zaplecze i sprzęt;
11) organizowania imprez kulturalnych i artystycznych zleconych przez inne podmioty;
12) wykonywania opracowań, projektów, scenariuszy, konsultacji, opinii;
13) reklamy i promocji.


VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.1. Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Łodzi na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

3. Każda zmiana w statucie podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.


 

Statut (format PDF)

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu (format PDF)

Zarządzenie w sprawie powołania Rady Muzeum (format PDF)

EmailDrukuj Share on FaceBook

Na skróty

Szukaj:

Oddziały Muzeum