Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Wniosek o nadanie wyróżnienia z okazji 600-lecia Łodzi

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW DO WYRÓŻNIEŃ

Z OKAZJI 600-LECIA ŁODZI

 

PREAMBUŁA

 

W oparciu o działalność statutową Muzeum Miasta Łodzi w zakresie upowszechniania i promowania wartości historycznych, artystycznych i kulturalnych, a także organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej i upowszechniającej kulturę w formie koncertów, przedstawień, konkursów, szkoleń, sesji i spotkań autorskich oraz organizowanie lub współorganizowanie uroczystości społecznych, naukowych i kulturalnych o charakterze państwowym, regionalnym i lokalnym związanych z zakresem działania muzeum. Muzeum Miasta Łodzi w 2023 roku, w którym przypada 600-lecie Łodzi oraz 120-lecie Pałacu rodziny Poznańskich, wykorzystując prestiż instytucji pragnie uhonorować osoby związane z naszym miastem, które od lat wspierają, promują i działają na rzecz Łodzi.

 Muzeum Miasta Łodzi jest samorządową instytucją kultury, która od 1975 r. zajmuje się gromadzeniem i prezentowaniem zbiorów poświęconych historii Łodzi i jej mieszkańców, badaniem dziejów miasta, a także upowszechnianiem wiedzy o jego przeszłości oraz współczesności. W polu zainteresowań instytucji mieści się zarówno przemysłowe dziedzictwo miasta, jego wielokulturowa tożsamość, architektura, sztuka i rzemiosło, jak i kultura popularna, sport oraz zwyczaje życia codziennego. W Muzeum Miasta Łodzi znajduje się wystawa stała „Panteon wielkich łodzian” która od lat przypomina o wybitnych postaciach związanych z naszym miastem m.in. Alinie Margolis Edelman i Marku Edelmanie, Arturze Rubinsteinie czy Karlu Dedeciusie. W 2022 roku projektem „RM. Roman Modzelewski. Sen o Łodzi” MMŁ zainaugurowało cykl wystaw czasowych, których bohaterami są łodzianki i łodzianie. Działania uzupełniają wystawę stałą poświęconą wybitnym postaciom związanych z Łodzią. Te wszystkie działania muzeum są po to, aby zachować pamięć o tych, których już z nami nie ma.

Jubileusz 600-lecia Łodzi i 120-lecia Pałacu rodziny Poznańskich, który od 1975 roku jest główną siedzibą Muzeum Miasta Łodzi jest dobrą okazją aby docenić zaangażowanie, pasję i pracę na rzecz naszego miasta osób, które tu i teraz przyczyniają się do pisania pięknej historii Łodzi. Muzeum Miasta Łodzi wraz z powołaną przez siebie Kapitułą oraz Honorowymi Członkami Kapituły przyznają 600 wyróżnień dla osób, które działają i budują pozytywny wizerunek miasta. Przyznane wyróżnienia w przyszłości przyczynią się do zapoczątkowania „Panteonu wielkich, współczesnych łodzian”, których będzie można poznać na spotkaniach, wykładach czy innych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Miasta Łodzi.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w naborze organizowanym w ramach 600-lecia Łodzi.
 2. Nabór ma na celu wyłonienie 600 osób działających i budujących pozytywny wizerunek miasta, które otrzymają wyróżnienia z okazji jubileuszu 600-lecia Łodzi.
 3. Organizatorem naboru jest Muzeum Miasta Łodzi.
 4. Informacja o wybranych przez Kapitułę wyróżnionych osobach podana zostanie do wiadomości publicznej na stronie: www.muzeum-lodz.pl, a wręczenie wyróżnień nastąpi do końca 2023 r.

 

§ 2

WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE

 

 1. Wyróżnienie może być nadane żyjącym pełnoletnim osobom fizycznym za realizację zadań realizowanych na terenie Łodzi w różnych obszarach życia społecznego m.in. na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej, sportu, kultury, nauki.
 2. Wyróżnienie może być nadane tej samej osobie fizycznej tylko jeden raz.
 3. Wyróżnienie nadaje się na wniosek mieszkańca Łodzi, instytucji, organizacji społecznej lub instytucji naukowej.
 4. Wzór wniosku o nadanie Wyróżnienia stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu.
 5. Wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.muzeum-lodz.pl od 6 marca 2023r. do 2 kwietnia 2023r. do godziny 24:00
 6. Zgłoszenia dokonane po terminie, wnioski złożone w inny sposób, niepełne, niezawierające wymaganych oświadczeń nie będą rozpatrywane przez Organizatora.

§ 3

KAPITUŁA

 

 1. Wyboru osób wyróżnionych dokona:
  1. I etap: ocena formalna – zespół ekspertów z różnych dziedzin powołany przez Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi
  2. II etap:  Kapituła powołana przez Dyrektora Muzeum Miasta Łodzi. Jej skład będzie podany w odrębnym komunikacie na stronie www.muzeum-lodz.pl.
 2. Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi powoła także Honorowych Członków Kapituły.
 3. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 4. Kapituła nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.
 5. Prace Kapituły są niejawne.
 6. Kapituła na podstawie przesłanych zgłoszeń dokona wyboru osób wyróżnionych. Lista osób wyróżnionych zostanie opublikowana na stronie www.muzeum-lodz.pl.

 

§ 4

WYRÓŻNIENI

 

 1. Nadanie Wyróżnienia potwierdza się wydaniem dyplomu oraz okolicznościowego odznaczenia.
 2. Wyróżnienie wręcza Honorowy Członek Kapituły lub osoba przez niego wskazana oraz Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi lub osoba przez niego wskazana. Wyróżnienia wręczone zostaną do końca 2023 roku.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców oraz kandydatów jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15, mail: muzeum@muzeum-lodz.pl .
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru organizowanego w ramach 600-lecia Łodzi oraz 120-lecia Pałacu rodziny Poznańskich - nadania wyróżnienia.
 3. Muzeum Miasta Łodzi przetwarza dane osobowe:
  1. wnioskodawcy w postaci;
   1. imiona i nazwisko,
   2. adres e-mail kandydata (a w przypadku braku - adres do kontaktu),
   3. numer telefonu;
  2. kandydata w postaci:
   1. imiona i nazwisko,
   2. adres e-mail,
   3. numer telefonu,
   4. informacja o działalności i osiągnięciach (może spełniać kryteria definicji danych osobowych);
  3. osoby wyróżnionej w postaci:
   1. imiona i nazwisko,
   2. wizerunek,
   3. informacja o działalności i osiągnięciach (może spełniać kryteria definicji danych osobowych).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6. ust. 1 lit. a (zgoda) i e (realizacja zadań w interesie publicznym) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane (przeprowadzenie naboru oraz nadanie wyróżnień i zamieszczenie na ten temat wzmianek na stronach internetowych Muzeum Miasta Łodzi).
 6. Podczas przetwarzania danych osobowych nie będzie stosowane profilowanie, czyli a zatem nie będą one przetwarzane w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów trzecich: lokalnym i ogólnokrajowym mediom zainteresowanym publikacją informacji o wynikach naboru (przekazywane dane obejmą imię i nazwisko).
 9. Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych:
  1. wnioskodawcy – członkowie zespołu eksperckiego, członkowie kapituły, pracownicy Muzeum Miasta Łodzi zajmujący się naborem i wyróżnieniami, sekretarze zajmujący się obsługą kapituły;
  2. kandydaci – członkowie kapituły, pracownicy Muzeum Miasta Łodzi zajmujący się naborem i wyróżnieniami, sekretarze zajmujący się obsługą kapituły;
  3. osoby wyróżnione  – odbiorcy treści zamieszczanych w materiałach promocyjnych, na stronach internetowych Muzeum Miasta Łodzi oraz mediów, którym przekazano informację o wynikach naboru.
 10. Wnioskodawcom i kandydatom przysługują prawa do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dostępu do danych;
  3. sprostowania danych;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. zażądania zaprzestania przetwarzania;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Osobom wyróżnionym przysługują prawa do:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  2. dostępu do danych;
  3. sprostowania danych;
  4. ograniczenia przetwarzania;
  5. adres e-mail;
  6. numer telefonu;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile jest ona podstawą przetwarzania) nie wpływa na poprawność ich uprzedniego przetwarzania.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio zgłoszenie kandydatury lub nadania wyróżnienia.
 14. W Muzeum Miasta Łodzi wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można  się skontaktować  w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i pod numerem telefonu 517-562-083.