przejdź bezpośrednio do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Muzeum Miasta Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Miasta Łodzi.
Data publikacji strony internetowej: 2018-12-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Niezgodności:
– część nagrań wideo nie posiada napisów
– część multimediów i plików audio nie posiada treści alternatywnych oraz audiodeskrypcji
– część zdjęć i innych treści nietekstowych nie posiada opisów alternatywnych (opisy te są systematycznie uzupełniane)
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo, przy niektórych plikach brakuje informacji o automatycznym pobieraniu (informacje te są systematycznie uzupełniane)
– podczas nawigacji po stronie czasami focus jest słabo widoczny
– miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast pomiędzy poszczególnymi elementami
– niektóre dokumenty w formacie PDF nie są dostępne dla osób korzystających z czytników (dokumenty te są systematycznie uzupełniane o wersje dostępne w formacie PDF albo wersje tekstowe)
Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
– filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku, dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku
– dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki, której koszty opracowania usług dostępności wiążą się z poniesieniem nadmiernych kosztów
– treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Muzeum oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie audytu strony internetowej przeprowadzonego na zlecenie Muzeum Miasta Łodzi przez Spółdzielnię Socjalną FADO (raport z dn. 31.10.2022 r.) oraz samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny po wdrożeniu zaleceń audytu.
Muzeum Miasta Łodzi dokłada wszelkich starań, aby do 31.12.2023 r. strona internetowa została w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Okraska, adres mailowy: muzeum@muzeum-lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 534 160 108. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Muzeum Miasta Łodzi – siedziba główna (Pałac Rodziny Poznańskich), ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia od ul. Ogrodowej prowadzą schody. Kasa biletowa znajduje się po prawej stronie od wejścia.
Drugie wejście – od ul. Zachodniej – wolne jest od barier architektonicznych. Przed drzwiami, po lewej stronie, znajduje się dzwonek przywołujący pracownika, który otworzy drzwi i pomoże w dotarciu do kasy. Prowadzą do niej schody oraz platforma schodowa dla osób o ograniczonej mobilności. Kasa biletowa znajduje się po lewej stronie od wejścia.
Od wejścia od ul. Ogrodowej oraz ul. Zachodniej znajdują się oznakowania poziome prowadzące do kasy, szatni oraz tablicy z planem dotykowym prezentującej układ pomieszczeń na poziomie 0. Tablice z planami dotykowymi znajdują się również na poziomie 1 oraz -1.
Dla osób na wózkach dostępne są przestrzenie ekspozycyjne oraz biurowe znajdujące się na wszystkich kondygnacjach. W budynku jest winda, między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Przejścia do niektórych bocznych pomieszczeń ekspozycyjnych oraz dojść do eksponatów są węższe niż 1,5 metra.
Wejście do pałacowego ogrodu dostępne jest dla osób o ograniczonej mobilności od strony bramy łączącej ogród z terenem centrum handlowo-rozrywkowym Manufaktura.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0 oraz -1. Pokój wyciszenia znajduje się na poziomie 1. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższy parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przed budynkiem Urzędu Skarbowego przy ul. Zachodniej 47.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Muzeum Miasta Łodzi – Oddział Muzeum Sportu i Turystyki (biuro), Plac Wolności 2, 91-415 Łódź

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się w bramie po lewej stronie. Do wejścia prowadzą schody, pomieszczenia biurowe znajdują się na drugim piętrze. W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością. Korytarze oraz przejścia nie są dostosowane do poruszania się przez osoby na wózkach. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Muzeum Miasta Łodzi – Oddział Muzeum Sportu i Turystyki (wystawa „Muzeum Sportu. Szybciej, wyżej, mocniej”), Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”, Al. Politechniki 10, 93-590 Łódź

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od strony Al. Politechniki, drugie od strony parkingu znajdującego się na tyłach budynku. Oba wejście są wolne od barier architektonicznych. Wystawa zajmuje przestrzeń na 3 piętrze, można do niej dotrzeć korzystając z windy znajdującej się na parterze na lewo od tylnego wejścia. Po wyjściu z windy należy skierować się w lewą stronę, gdzie znajduje się kasa.
Przestrzeń wystawy wolna jest od barier architektonicznych, osoby na wózkach mają swobodny dostęp do wszystkich eksponatów oraz części ekspozycji.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym poziomie. Na tyłach budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością. Parking jest płatny.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Muzeum Miasta Łodzi – Filia Muzeum Kanału „Dętka”, plac Wolności w Łodzi

Kasa muzeum znajduje się w budynku pod adresem pl. Wolności (wejście z bramy, po lewej stronie). Do kasy prowadzą schody.
Wejście do Muzeum Kanału „Dętka” znajduje się w północnej części płyty głównej placu Wolności. Przestrzeń ekspozycyjna znajduje się pod ziemią i prowadzą do niej wąskie, spiralne schody. Cała przestrzeń muzeum – podziemny kanał – ma szerokość mniejszą niż 1,5 m oraz nie posiada prostej nawierzchni. Przestrzeń muzeum nie jest dostępna dla osób o ograniczonej mobilności.
Ze względu na specyfikę przestrzeni (wąski korytarz, półmrok, echo) zwiedzanie nie jest polecane osobom cierpiącym na klaustrofobię oraz nadwrażliwość dźwiękową.
Do budynku, w którym znajduje się kasa oraz do przestrzeni muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowa informacja:

W siedzibie głównej, oddziale oraz filii Muzeum Miasta Łodzi nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Kasjerzy w siedzibie głównej udzielają w Polskim Języku Migowym podstawowych informacji dotyczących Muzeum Miasta Łodzi oraz możliwości jego zwiedzania. W przestrzeniach wystawa stałych dostępne są informatory z tekstem napisanym w prostej polszczyźnie. Ponadto można z nich pobrać i skorzystać na miejscu z grafik dotykowych oraz informacji zapisanych w brajlu. Na informatorach znajdują się kody QR. Po ich zeskanowaniu można odsłuchać informacji o wystawach w formie dźwiękowej lub z tłumaczem PJM, a także odsłuchać audiodeskrypcji.
Muzeum Miasta Łodzi oferuje obecność asystenta dla osoby o szczególnych potrzebach na czas wizyty w siedzibie głównej oraz oddziale i filii. W celu zgłoszenia chęci skorzystania z pomocy asystenta prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności Muzeum Miasta Łodzi – Paulina Długosz, adres mailowy p.dlugosz@muzeum-lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 307 13 82.