przejdź bezpośrednio do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Muzeum Miasta Lodzi

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, ze:

 • Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Lodzi z siedziba w Lodzi przy ul. Ogrodowej 15, 91-065 Łódź, tel.: +48 (42) 254-90-00, e-mail: muzeum@muzeum-lodz.pl.
 • Inspektorem ochrony danych w Muzeum Miasta Łodzi jest pani Małgorzata Maciejewska, e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Muzeum Miasta Lodzi.

Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a – e ogólnego rozporządzenia.
Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

 • ustawa o muzeach;
 • ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • przepisy wykonawcze do powyższych ustaw;
 • statut;
 • regulamin;

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Muzeum Miasta Łodzi.

 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 • Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
  • cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Polityka prywatności

Muzeum Miasta Lodzi poprzez kanał www nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Podczas wizyty na stronie internetowej Muzeum, automatycznie zbierane sa anonimowe dane statystyczne, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.

Muzeum Miasta Lodzi nie udostępnia żadnych zebranych danych o odwiedzających podmiotom trzecim. W wyjątkowej sytuacji naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,  Muzeum może być zobowiązane do udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości.

Muzeum zastrzega prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Informacje o warunkach korzystania z newslettera

Na witrynie www Muzeum istnieje możliwość dobrowolnego podania adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera. Dobrowolne podanie adresu e-mail w formularzu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie droga e-mailowa informacji  na temat oferty kulturalnej oferowanych przez Muzeum Miasta Lodzi i jego Partnerów. Maja Państwo prawo zrezygnować z subskrypcji – używając linka który znajduje się w każdym newsletterze.
Każdemu użytkownikowi newslettera przysługuje prawo do zmiany adresu e-mail. W tym celu należy zrezygnować z subskrypcji używając linku, który znajduje się w każdym newsletterze i zapisać się ponownie, podając nowy adres e-mail.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Strona internetowa Muzeum może wykorzystywać cookies, nie zawierają one żadnych danych osobowych.