przejdź bezpośrednio do treści

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem: https://muzeum-lodz.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna/
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  1. Stronie, rozumie się przez to stronę internetową Muzeum Miasta Łodzi dostępną pod adresem www.muzeum-lodz.pl;
  2. informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:
   1. informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
   2. informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;
  3. usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  4. Konsumencie, rozumie się przez to osobę, której przysługuje prawo stosowania wobec niej prawa jej kraju ojczystego;
  5. Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;
  6. Usługodawcę, rozumie się przez to Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15, 91-065 Łódź, NIP: 7261006844.

§ 2.
Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  1. Wysyłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego,
  2. Wysyłanie newslettera na adres e-mail Usługobiorcy – cyklicznej informacji na temat oferty kulturalnej Usługodawcy i jego partnerów.
 2. Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, są bezpłatne.
 3. Korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, nie wymaga rejestracji.
 4. Wysyłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego odbywa się poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. wybranie zakładki „Kontakt”;
  2. wpisanie następujących danych osobowych w odpowiednie pola: adres e-mail;
  3. wpisanie tematu wiadomości;
  4. wpisanie treści wiadomości;
  5. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną;
  8. zaakceptowaniu przyciskiem „wyślij wiadomość”.
 5. Zamówienie newslettera odbywa się poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
  1. wybranie zakładki „Kontakt”;
  2. wpisanie następujących danych osobowych w odpowiednie pola: adres e-mail;
  3. wpisanie tematu wiadomości;
  4. wpisanie treści wiadomości zawierającej prośbę o przesyłanie newslettera;
  5. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  6. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną;
  8. zaakceptowaniu przyciskiem „wyślij wiadomość”.
 6. Usługodawca nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych.

§ 3.
Niezbędne wymagania techniczne

 1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia mobilnego (tabletu lub smartphone),
  2. dostęp do Internetu,
  3. dostęp do poczty elektronicznej,
  4. oprogramowanie Android lub IOS.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.
 3. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 4.
Warunki korzystania z Usług

 1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Aplikacji oraz zakłócających jego funkcjonowanie.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści bądź zawierających odnośniki – również zakamuflowane – do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Aplikacja funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 5.
Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Usługobiorcy – takie jak adres e-mail – będą przetwarzane i administrowane przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15, 91-065 Łódź, NIP: 7261006844 do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Po zaprzestaniu świadczenia usług, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
 3. Usługobiorca posiada prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Usługobiorcy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
 4. Usługobiorca nie posiada prawa do:
  1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  2. przenoszenia swoich danych osobowych.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez cały czas do chwili, w której zostanie zatwierdzona przez Usługodawcę rezygnacja Usługobiorcy z newslettera. Jednak ten okres nie może trwać dłużej niż 30 dni kalendarzowych.
 6. Dane osobowe Usługobiorcy nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 7. Usługodawca wyznaczył inspektora danych osobowych – inspektor@muzeum-lodz.pl, tel.: 517-562-083.
 8. Usługodawca nie przewiduje powierzania danych osobowych Usługobiorcy. Odbiorcami danych są osoby zarządzające u Usługodawcy, pracownicy administracji oraz pracownicy lub zleceniobiorcy zajmujący się siecią teleinformatyczną Usługodawcy.

§ 6.
Pliki Cookies

 1. Strona korzysta z plików „Cookies” – plików tekstowych umieszczanych na urządzeniu Usługobiorcy usprawniając korzystanie przez niego z usług świadczonych przez Usługodawcę, m.in. przechowując identyfikatory sesji czy zapamiętując jego preferencje, a także dostarczają anonimowych danych do aplikacji innych firm, takich jak np. Google Analytics.
 2. Usługobiorca może wyłączyć pliki „Cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 3. Pliki „Cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.

§ 7.
Prawa własności intelektualnej

Strona – w tym jej kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści – chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.

§ 8.
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:
  1. otrzymania przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej,
  2. obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,
  3. narażenia na cracking lub phishing.
 3. Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
  2. treści zamieszczone na stronach internetowych, od których linki znajdują się na Stronie, niebędących własnością Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

§ 9.
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 ppkt 2 niniejszego Regulaminu w każdej chwili.
 2. Odstąpienie następuje przez użycie linku, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

§ 10.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeum-lodz.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Usługobiorcy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni. W przypadkach skomplikowanych, Usługodawca ma prawo przedłużyć powyższy okres, nie dłużej jednak niż do 60 dni od jej otrzymania. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni uznawany jest za jej pozytywne rozpatrzenie.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia na Stronie.
 4. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:
  1. prawo kraju zwykłego pobytu Konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Usługodawca kieruje swoje usługi do tego kraju,
  2. prawo polskie – w pozostałych przypadkach.